Jūsu grozs

Privātuma politika


Mēs rūpējamies par jūsu privātumu un personas datu drošību. Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs nodrošinām jums īpaši caurskatāmu un godīgu jūsu personas datu apstrādi.


Šajā privātuma politikā jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par jūsu personas datu apstrādi. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “NĀRĀJANA”, juridiskās personas kods 40003410697, adrese: Marijas 16-85, Rīga, LV-1011, Latvija, kontakttālrunis: 67880183, e-pasta adrese: info@narajana.lv.

 

1.    KĀ MĒS ESAM MAINĪJUŠIES KOPŠ JAUNĀ LIKUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ?

 1.1.    Kopš mūsu darbības sākuma mēs rūpējamies par jūsu personas datu drošību, tāpēc mūsu darbībā nav kardinālu izmaiņu. Pēc jaunās regulas stāšanās spēkā mums vajadzēja tikai papildināt jūsu tiesības ar jaunajām. Mēs turpināsim ievērot visus šos personas datu aizsardzības principus:

1.1.1.    Personas datu apstrādi veikt likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips);
1.1.2.    Personas datus vākt noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādāt tos tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);
1.1.3.    Nodrošināt, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);
1.1.4.    Nodrošināt, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti; veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti (precizitātes princips);
1.1.5.    Personas datus glabāt tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips);
1.1.6.    Personas datus apstrādāt tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

 

2.    KĀDUS PERSONAS DATUS PAR MANI JŪS NOTEIKTI NEVĀCAT UN NEAPSTRĀDĀJAT?

 2.1.    Mēs neapkopojam jūsu pārlūkošanas vēsturi trešo personu tīmekļa vietnēs un to nesaglabājam;

2.2.    Mēs nenosūtām nekādus datus par jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, pēc kuriem varētu identificēt jūsu personu.

 

3.    KĀDUS MANUS PERSONAS DATUS JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT? 

 3.1.    Mēs apkopojam un apstrādājam tikai adekvātus un atbilstošus jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

3.2.    Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad jūs iepērkaties:

 

4.    AR KĀDU MĒRĶI JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT MANUS PERSONAS DATUS?    

 4.1.    Jūsu personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

4.2.    Pirkuma līguma noslēgšanas un pildīšanas nolūkā. Lai varētu Jums pārdot interneta veikalā narajana.lv Jūsu izvēlētās preces, mums ir nepieciešams apstrādāt šos Jūsu personas datus:

 • Pirkuma dati;
 • Nomaksas pirkuma dati.

Diemžēl, Jums nesniedzot šos personas datus, nevarēsim Jums pārdot preces, jo šo datu apstrāde mums ir būtiska līguma noslēgšanai un pildīšanai, tāpat saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas reglamentē internetā veicamos norēķinus un grāmatvedības uzskaites kārtošanu, šo datu apstrāde ir mūsu pienākums.

4.3.    Lai sniegtu Jums plašākas iespējas izmantot mūsu sniedzamos pakalpojumus, uz pakalpojuma līguma pamata, t.i., uz interneta veikala narajana.lv izmantošanas līguma pamata, apstrādājam šos Jūsu personas datus:

 • Reģistrācijas dati;
 • Interneta veikala narajana.lv pakalpojumu izmantošanas dati.

4.4.    Lai individuāli sniegtu Jūsu saskaņā ar pakalpojumu Līgumu pasūtītos pakalpojumus, taupītu Jūsu laiku un ar automatizētiem līdzekļiem konkrēti noteiktu Jūsu iecienītās un Jums aktuālās preces, ar mērķi sniegt Jums individualizētus piedāvājumus, apstrādājam šos Jūsu personas datus:

 • Atjauninājumu dati;
 • Individualizētie dati.

Vispārēju un individualizētu piedāvājumu nolūkā Jūsu personas datus apstrādājam, tikai Jums pasūtot jaunumu vēstuļu pakalpojumu. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no pasūtītā pakalpojuma. Atteikties no pakalpojuma varat, sūtot mums savu atteikumu rakstiski uz elektronisko pastu info@narajana.lv vai personīgajā kontā atjaunojot savu pasūtīto pakalpojumu paketi.

4.5.    Uzticamības novērtēšanas nolūkā apstrādājam šos Jūsu personas datus: 

 • Uzticamības dati.

Vadoties pēc šiem datiem, tiek aprēķināts Jūsu reitings, kas parāda, kāda ir ticamība, ka Jūs izņemsit savu pasūtīto pasūtījumu tādā veidā, kādu esat izvēlējies, pērkot preci. Ja bieži neizņemat savus pasūtījumus, Jūsu reitings pazeminās un Jums var palūgt samaksāt par savām precēm iepriekš, bet ne to saņemšanas brīdī. Šis reitings netiek publiskots un tiek izmantos tikai Uzņēmuma darbības, drošības, krāpšanas prevencijas nolūkos. Ja nepiekrītat šim reitingam, varat iesniegt savus nepiekrišanas argumentus, un, tos izvērtējot, pārskatīsim Jūsu reitingu.

4.6.    Vēlamies, lai mūsu interneta veikala narajana.lv izmantošana būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tāpēc pakalpojumu uzlabošanas nolūkos veicam pastāvīgu savas darbības analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam šos Jūsu personas datus:

 • Sīkfailu dati;
 • Analītiskie dati.

4.7.    Jūsu lūgumu un jautājumu izskatīšanas nolūkā apstrādājamie Jūsu personas dati:

 • Lai sniegtu Jums kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu visaptverošu apkalpošanu, Jūsu personas datus, kas norādīti šīs privātuma politikas 3.2. punktā, apstrādājam arī Jūsu jautājumu un lūgumu izskatīšanas nolūkā.

4.8.    Lai nodrošinātu Jūsu un mūsu darbinieku drošību, kā arī pasargātu sevi no preču zādzībām fiziskajos preču veikalos un saņemšanas vietās, esam ierīkojuši novērošanas kameras un apstrādājam šos Jūsu datus:

 • Drošības dati.

Jūs, apmeklējot mūsu veikalus vai preču saņemšanas punktus, tiekat filmēts. Videoierakstus pārskatām incidentu, zādzību vai citu noziedzīgu darbību gadījumā, lai aizstāvētu savas vai cietušo personu likumīgās intereses.

 

5.    VAI ES VARU NEPIEKRIST SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDEI UN TOMĒR IZMANTOT narajana.lv E-VEIKALU?

5.1.    Jūs vienmēr varat nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei, kas notiek uz Jūsu piekrišanas pamata. Taču bez pasūtījuma īstenošanai obligātajiem datiem pabeigt pirkumu nav iespējams, jo mēs nevaram izpildīt tādu pasūtījumu.  

 

6.    KAM TIEK NODOTI MANI PERSONAS DATI? 

 6.1.    Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām mēs esam noslēguši līgumu, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai nodrošinātu jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nosūtām jūsu personas datus šiem saviem partneriem:

6.1.1.    Kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, kas jums piegādā preces jūsu norādītajās adresēs;
6.1.2.    Preču piegādātāji, kas jums tieši piegādā preces;
6.2.     Jūsu personas datus sniedzam arī:
6.2.1.    Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;
6.2.2.    Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.
6.3.    Taupot Jūsu laiku un, lai pēc iespējas ātrāk novērstu neērtības, kas radušās tādēļ, ka prece Jums tika piegādātā nepilnā sastāvā vai bojāta, sniedzot garantijas apkalpošanas pakalpojumus, apstrādājam šos Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un Jūsu norādīto preces piegādes adresi.  Trūkstošu detaļu vai jaunu preču piegādes nolūkā ražotājam nododam nepilna sastāva vai nekvalitatīvas preces .

 

7.    CIK ILGI TIEK GLABĀTI MANI PERSONAS DATI?

 7.1.    Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas dienai.

 

8.    KĀ ES VARU PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM, KURI TIEK APSTRĀDĀTI?

 8.1.    Jums ir tiesības iepazīties ar jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, jūs varat piekļūt šādos veidos:

8.1.1.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: info@narajana.lv;
8.1.2.    Paziņojot mums pa tālruni: 67880183

 

9.    KĀ ES VARU MAINĪT/PRECIZĒT SAVUS PERSONAS DATUS?

 9.1.    Ja konstatējat, ka jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlaties tos mainīt vai precizēt, to var izdarīt šādos veidos:

10.1.1.    Savā personīgajā kontā profila rediģēšanas vidē

10.1.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: info@narajana.lv;
10.1.3.    Paziņojot mums pa tālruni: 67880183;

SIA Narajana.lv vietne izmanto sīkdatnes (angļu valodā - “cookies”), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu mājas lapas lietošanai.